Tisková zpráva dubna 2008

Skutečnost, že jsme nuceni mluvit o tibetských vnitřních problémech v době, kdy Tibet prochází jedním z nejtěžších období své historie, shledáváme jako velmi skličující. Kdyby se jednalo jen o malý nezávažný problém, bylo by jistě správné ho bagatelizovat a nevěnovat mu pozornost.

Nicméně, potíže, se kterými jsme konfrontováni, nejsou ani jednoduché, ani nejsou omezeny na pouze malý počet jednotlivců. Naopak, ovlivnily životy nesčetných Tibeťanů, jak v exilu, tak i v Tibetu. Stručně řečeno, naším problémem je velmi závažné náboženské pronásledování spojené s porušováním základních lidských práv – situace, která je bezprecedentní v celé tibetské historii a absurdní do takové míry, že je to těžko pochopitelné pro každého rozumně uvažujícího člověka na světě.

Pro lepší porozumění, jakého nepředstavitelného rozsahu nabyla tato nynější situace mezi Tibeťany, zkusíme uvést následující přirovnání: Kdyby Jeho Svatost Papež odsoudil jednoho určitého svatého, jednoho z mnoha obecně uctívaných svatých v katolické církvi, určitě by takový postup způsobil problém. Kdyby navíc Jeho Svatost Papež prohlásil tohoto svatého za zlého ducha, s odůvodněním, že jeho uctívání ohrožuje papežův vlastní život a zároveň i politickou svobodu Itálie, pak by se celá záležitost stala směšnou. Ovšem kdyby pak k dovršení všeho italská vláda zařadila papežovu antipatii vůči tomuto svatému do své vládní politiky, nutila všechny Italy, aby pod veřejnou přísahou potvrdili zřeknutí se tohoto svatého a nutila je veřejně podepsat, že už s těmi, kteří se nepodrobili papežovu nařízení, nebudou udržovat žádné vztahy, a to jak v duchovním, tak i materiálním smyslu, pak by čestní lidé tohoto světa určitě povstali proti takovému pobuřujícímu jednání – ale právě to je náš případ.

Současná situace má své kořeny na konci sedmdesátých let, kdy Jeho Svatost Dalajlama začal vzrůstající měrou podléhat vlivu poradců s pochybnými úmysly, jako například takzvaného „Státního Orákula“ a jiných politických činitelů exilové vlády. Tito lidé dokázali změnit postoj Jeho Svatosti vůči jednomu určitému božstvu, jednomu z mnoha stovek podobných božstev, která jsou uctívána v tibetském buddhismu. Statisíce Tibeťanů se na toto božstvo, které se jmenuje Dordže Šugden, spoléhalo po mnoho generací, mezi nimi mnoho mimořádných osobností, které prokázaly výjimečné služby tibetskému národu, včetně Dalajlamova vlastního osobního gurua Kjabdže Tričang Dordže Čhanga, dále nejvyššího komořího, který byl organizátorem bezpečného útěku do Indie, členů jeho osobní stráže a mnoha bojovníků za svobodu z Khamu, kteří položily své životy za bezpečnost Jeho Svatosti.

Státní orákulum a Jeho Svatost začali brojit proti tomuto božstvu v roce 1978 a od té doby se obviňování rok od roku stupňovalo. Na jaře roku 1996, během svého jarního učení v Dharamsale, Jeho Svatost poprvé veřejně odsoudil toto božstvo těmito slovy: „Lidé, pokud chcete ublížit mému životu a pokud vám nezáleží na osvobození Tibetu, tak pokračujte v uctívání tohoto zlého ducha.“

Tato slova vyvolala v tibetském exilovém společenství obrovský rozruch, který trvá až do dneška. Tibetská exilová vláda zařadila osobní zaujatost Jeho Svatosti vůči božstvu do vládní politiky a zahájila celosvětovou kampaň proti tomuto božstvu a proti každému, kdo s ním má nějaký vztah.

Díky velkorysosti a ochraně poskytnuté indickou vládou a indickým lidem se Tibeťané mohli po desetiletí těšit harmonickému životu v exilu, v klidu a bezpečí mohli znovu budovat své kláštery, věnovat se studiím a náboženským aktivitám. Pod vlivem neustálého nátlaku exilové vlády byl tento mír a soulad rychle zničen a došlo k obrovskému rozkolu v celé tibetské společnosti.

Mnohokrát byly prováděny podpisové kampaně, v nichž byli lidé nuceni podepsat, že se zříkají všech praxí souvisejících s tímto božstvem. Někteří se tomu podřídili, jednak z úcty k Jeho Svatosti, a také z obavy, aby Dalajlamu nerozhněvali. Jiní upřímně prohlásili, že takováto volba mezi Jeho Svatostí a vlastní náboženskou vírou a praxí je pro ně neřešitelné dilema, a že je to úplně stejné, jako by je někdo nutil, aby si svým podpisem vybrali mezi vlastním otcem a matkou, a proto odmítli podepsat. Na každého, kdo se odmítl zříci tohoto božstva, bylo nahlíženo jako na vlastizrádce. Tento postup nevyhnutelně vedl k závažnému rozdělení komunity Tibeťanů v exilu.

Pod všemi možnými záminkami vynaložila tibetská exilová vláda nejhorlivější úsilí, aby přenesla tuto záhadnou kampaň do tibetské vlasti a tím způsobila, že se tento politováníhodný rozkol dostal i do Tibetu.

Stále se zhoršující situace nás nakonec přivedla k nutnosti nějak se zorganizovat. Proto byla v roce 1998 založena Společnost Dordže Šugdena (Dorje Shugden society). Od doby svého založení se naše organizace pokoušela všemi možnými rozumnými způsoby vyřešit tento problém. Jeho Svatosti Dalajlamovi, Oddělení pro náboženské záležitosti exilové vlády a duchovním a politickým osobnostem jsme podávali žádosti, ve kterých jsme prosili o pochopení, o soucitný ohled na naši situaci a žádali jsme, aby nás nechali pokračovat v naší náboženské praxi, tak jako to dělali naši mistři a naši předkové. Všechny tyto pokusy byly tvrdě zamítnuty. Namísto toho se nátlak a omezování ze strany Jeho Svatosti a exilové vlády stále stupňovaly, až to došlo tak daleko, že v současnosti je božstvo veřejně prohlašováno za čínského démona a všichni jeho stoupenci jsou nařčeni z toho, že jsou čínskými špióny a kolaboranty.

V lednu tohoto roku Jeho Svatost a Samdong Lama, ministerský předseda exilového Tibetu, veřejně a vehementně vyzvali veřejnost k tomu, aby se postavila proti následovníkům Dordže Šugdena. Znovu se pořádaly veřejné podpisové kampaně a lidé v klášterech i mimo kláštery byli opět nuceni k přísahám. Každý musel odpřisáhnout, že se nejen zříká jakéhokoliv spojení s tímto božstvem, ale že také přeruší veškeré vztahy se všemi stoupenci Dordže Šugdena, jak v duchovním, tak i materiálním smyslu.

To mělo za následek rozdělení klášterního společenství, což znamenalo konec všem společným studiím a modlitbám. I na světské úrovni bylo zakázáno udržovat jakékoliv vztahy; není dovoleno spolu jíst, bydlet, ani spolu obchodovat. Některé organizace dokonce naléhají, aby všichni následovníci Dordže Šugdena byli vypovězeni z Indie. Ve školách jsou děti praktikujících šikanovány a některé obchody dokonce mají vývěsní tabule, oznamující, že praktikujícím Šugdena není vstup dovolen.

Takto jsme byli ocejchováni a vystaveni diskriminaci jako naprostí vyvrhelové naší tibetské společnosti. Tato situace, jakkoli neuvěřitelná, se stala neblahou realitou našeho každodenního života.

S našimi omezenými možnostmi jsme se obrátili na indickou vládu a na několik mezinárodních organizací, ale jednak díky obrovské reputaci Jeho Svatosti Dalajlamy a jednak proto, že celá záležitost je tak absurdní, doposud jí byla věnována jen malá pozornost. Z toho důvodu jsme se chopili příležitosti a v době, kdy se pozornost světa soustředí na Tibet, jsme se rozhodli s tímto problémem obeznámit světovou veřejnost, zejména indickou vládu a indický národ, kteří jsou naší jedinou nadějí, útočištěm a zdrojem ochrany. Prosíme spravedlivé lidi tohoto světa o upřímnou pozornost a svědectví.

Dokud naši vlastní čelní představitelé nebudou respektovat lidská práva a náboženskou svobodu a budou je porušovat, do té doby nebude řešení tibetského problému na mezinárodní úrovni možné.

Je také důležité zmínit, že nikdo z těch, kteří uctívali božstvo Dordže Šugdena v minulosti, ani ti, kteří tak činí v současnosti, nepatřili a nepatří k žádné podivné sektě, ani nikdy nebyli žádnou organizovanou skupinou. Kdyby skutečnost, že někdo uctívá, vedle Pána Buddhy, který je hlavním a nejvyšším objektem útočiště pro všechny buddhisty, také ochranná božstva, znamenala, že tento člověk je následovníkem nějaké sekty, pak všichni tibetští buddhisté budou patřit do této kategorie, protože stoupenci všech čtyř tibetských tradic, včetně Jeho Svatosti Dalajlamy, běžně uctívají velké množství ochranných božstev.

Také bychom rádi uvedli, že nesledujeme žádné politické cíle, ani nepodporujeme čínskou politiku vůči Tibetu a jakékoliv narušování olympijských her 2008.Bližší údaje najdete na naší webové stránce:
www.shugdensociety.info

Kontact:
Geshe Konchok Gyaltsen, Dorje Shugden Society,
House No 105, Old Tibetan Camp, Majnu Ka Tilla, Delhi-54
Tel:
(91) 11-23921169, Mobile:(91) 9910262029
Epost:
contact@shugdensociety.info